Centrum voľného času Čadca

Pravdepodobne používate zastaralý Flash plugin. Pre správne zobrazenie stránky je nutné nainštalovať Flash player 8 a vyšší.
Z dôvodu bezpečnosti však doporučujeme nainštalovať posledú verziu ktorú stianhete sem SEM.


O nás

Prvá inštitúcia, ktorá začala pracovať s deťmi a mala pôsobnosť v celom okrese bola Okresná poradňa pre pionierov, otvorená 1. septembra 1959. Od 1. októbra 1965 rozšírila svoju pôsobnosť a vznikol Okresný dom pionierov a mládeže. Od tohto obdobia prešla inštitúcia viacerými organizačnými zmenami i zmenami v názve - Okresný dom detí a mládeže, Dom detí a mládeže...Od roku 1993 pracuje pod názvom Centrum voľného času. Sídli na Kukučínovej ulici v Čadci.

CVČ je otvorené pre každého záujemcu a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež do 30 rokov, vrátane organizovania spoločných podujatí pre deti a ich rodičov.      V centre pracuje osem oddelení, a to: oddelenie jazykov, oddelenie telovýchovy a športu, oddelenie prírodovedy, spoločenských vied, estetiky a kultúry, vedy a techniky, turistiky a branných športov a oddelenie primárnej prevencie. Činnosť centra je rôznorodá a prebieha počas celého roka.

Centrum je významným subjektom výchovy a vzdelávania  v čase mimo vyučovania a jedným z najvýraznejších prostriedkov realizácie štátneho programu starostlivosti o detí a mládež v oblasti voľného času. Organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť, vytvára podmienky pre relaxáciu, na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručnosti, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času  a rozvíjaní talentov, špecifických schopnosti a tvorivostí detí a mládež.

Vzhľadom na svoju odbornú, systematickú a dlhoročnú prácu má CVČ významné postavenie medzi subjektami, ktoré pracujú v oblasti výchovy a vzdelávania vo voľnom čase. V rámci svojho pôsobenia CVČ vytvára  predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže.

CVČ je prístupné bez väčších prekážok všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin.

Seo servis

Valid XHTML 1.0 Strict